Nordingrå Båtklubb

Avfallshanteringsplan för Nordingrå Båtklubb


Enligt Sjöfartsverket föreskrifter SJÖFS 2001:13 skall det för alla fritidshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridningen till båtägare och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

Uppgiftslämnare: Håkan Elander, orförande i Nordingrå Båtklubb.

Föreningens hamnplatser. Mjällom 15 st varav 3 st gästplatser, Omne 15 st.
Föreningen har ett fåtal gästande båtar under sommarhalvåret. Uppläggningsplats för båtar finns i Mjällom.

Avfallsplan.
I huvudsak ansvarar varje båtägare för att sitt eget avfall. Föreningen ansvarar endast för årlig städning av hamnplanen. Båtägaren är själv ansvarig för att lämna farligt avfall till närmaste miljöstation och hushållsavfall tas hem till eget sopkärl. Närmaste tömningstation för toalettavfall är Ulvöhamn.

Revision.
Revision av avfallsplanen sker vart tredje år med start 2017 eller så snart kraven eller behoven för omhändertagande av fritidsbåtarnas avfall väsentligen förändras.

Inspektion.
Båtklubbens hamn och anläggningar inspekteras varje år med avseende på säkerheten beträffande teknik och miljö. Teknik- och miljökontrollen utförs av medlemmar i styrelsen.

Mjällom 2017-06-25.

Håkan Elander Ordförande